Àrea privada

ACOMIADAMENTS, ACCIDENTS DE TREBALL I DE CIRCULACIÓ, DIVORCIS, RECLAMACIONS. PRIMERA VISITA GRATUITA        ACOMIADAMENTS, ACCIDENTS DE TREBALL I DE CIRCULACIÓ, DIVORCIS, RECLAMACIONS. PRIMERA VISITA GRATUITA        ACOMIADAMENTS, ACCIDENTS DE TREBALL I DE CIRCULACIÓ, DIVORCIS, RECLAMACIONS. PRIMERA VISITA GRATUITA        ACOMIADAMENTS, ACCIDENTS DE TREBALL I DE CIRCULACIÓ, DIVORCIS, RECLAMACIONS. PRIMERA VISITA GRATUITA        ACOMIADAMENTS, ACCIDENTS DE TREBALL I DE CIRCULACIÓ, DIVORCIS, RECLAMACIONS. PRIMERA VISITA GRATUITA        ACOMIADAMENTS, ACCIDENTS DE TREBALL I DE CIRCULACIÓ, DIVORCIS, RECLAMACIONS. PRIMERA VISITA GRATUITA        ACOMIADAMENTS, ACCIDENTS DE TREBALL I DE CIRCULACIÓ, DIVORCIS, RECLAMACIONS. PRIMERA VISITA GRATUITA        ACOMIADAMENTS, ACCIDENTS DE TREBALL I DE CIRCULACIÓ, DIVORCIS, RECLAMACIONS. PRIMERA VISITA GRATUITA        ACOMIADAMENTS, ACCIDENTS DE TREBALL I DE CIRCULACIÓ, DIVORCIS, RECLAMACIONS. PRIMERA VISITA GRATUITA        ACOMIADAMENTS, ACCIDENTS DE TREBALL I DE CIRCULACIÓ, DIVORCIS, RECLAMACIONS. PRIMERA VISITA GRATUITA       

Jurídic

L’equip que integra l’Àrea Jurídica de Pérez Sardà està format per Advocats amb dilatada experiència en les diferents especialitats del Dret, tant en la vessant extrajudicial de l’assessorament jurídic i l’evitació i resolució de conflictes, com en el plantejament i defensa de processos jurisdiccionals davant dels diferents Tribunals.
 
Els serveis de l’Àrea Jurídica de Pérez Sardà van dirigits tant a empreses com a particulars:

CIVIL I MERCANTIL 


 • Assessorament jurídic en general, redacció de contractes civils i mercantils, societats, comunitats de propietaris, immobiliari
 • Direcció lletrada davant dels Jutjats :
              -reclamació de deutes mercantils i civils
              -desnonaments d’arrendataris i altres accions derivades de la LAU
              -família (separacions, divorcis i filiació) i successions
              -concursos de creditors , competència deslleial
              -accidents de circulació
 • Execucions hipotecàries, participacions preferents i clàusules sòl d'hipoteques  
LABORAL

 • Assessorament jurídic i assistència lletrada en tota mena de procediments judicials en l’àmbit laboral i de Seguretat Social (acomiadaments, sancions, reclamacions de quantitat, extincions contractuals, accidents de treball, incapacitats, inspeccions...)
 • Arbitratges laborals

ADMINISTRATIU I PENAL 


 • Assessorament jurídic i tramitació d’expedients sancionadors incoats per qualsevol administració pública.
 • Estrangeria
 • Direcció i assistència lletrada davant dels Jutjats i Tribunals de la jurisdicció contenciós-administrativa.
 • Denúncies, querelles i tramitació de procediments per delictes i faltes, judicis.
 • Assistència als cossos policials.